Başvuru Formu
Betaş Yapı A.Ş
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK”) kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), KVKK’ nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine dair belirli haklar tanınmıştır.
KVKK’ nun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.
 
Bu kapsamda “yazılı” olarak Şirketimize yapacağınız başvurularınızı, işbu formun çıktısını alıp doldurarak, formun imzalı bir nüshasını;
Şahsen başvuru ile,
Noter vasıtası ile,
Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
tarafımıza iletebilirsiniz.
Aşağıda, yazılı başvurularınızın ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 

Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde
Yer Alması Gereken Bilgiler
Şahsen Başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Organize Sanayi Bölgesi 37. Cadde No: 26 Melikgazi / Kayseri Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtası ile tebligat Organize Sanayi Bölgesi 37. Cadde No: 26 Melikgazi / Kayseri Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Güvenli elektronik imza kullanılarak
betas@betasyapi.com Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.
Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile tarafımıza ilettiğiniz başvurularınız, KVKK’ nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebinizin niteliğine göre ve talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içerisinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK’ nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik posta yoluyla tarafınıza ulaştırılacaktır. 
A.Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusuyla ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:

İsim:
Soy İsim:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Adres:

B.Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, Tedarikçi, Ziyaretçi, İş Ortağı, Çalışan, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışanı, Hissedar gibi)

Müşteri:
Ziyaretçi:
Çalışan:
Diğer: 
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: 
Konu:

Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar: İş Başvurusu/Özgeçmiş paylaşımı yaptım
Tarih: 
Diğer:
Üçüncü firma çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:

C. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

D.Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Elden teslim almak istiyorum.
(Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
 
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru formu kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi veya yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
  
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Organize Sanayi Bölgesi 37. Cadde No: 26 Melikgazi / Kayseri